Ordlista - kvinnliga genitalia

STRUKTURFÖRKLARING

A
Amnionepitelenkelt kubiskt epitel längs placentas yttre sida
Ampulladel av äggledaren
Androgenmanliga könshormoner; produceras av theca interna och thecaluteinceller
Antrumvätskefyllt hålrum i ovarialfolliklar
Arteria umbilicalisnavelstängsartär

C
Cervixlivmoderhals
Chorionepitelbestår av syncytietrofoblaster och tidigt även cytotrofoblaster
Chorionplattadel av placenta fetalis från vilken chorionvilli utgår
Chorionvillidel av placenta fetalis; innehåller epitel med syncytietrofoblaster, cytotrofoblaster och stroma; primärvilli består av epitel, sekundärvilli även av bindväv, och tertiärvilli även blodkärl; enligt annan terminologi är primärvilli=utskotten närmast chorionplattan, sekundärvilli deras förgreningar, och tertiärvilli den slutliga förgreningen
Corona radiatacellager närmast oocyten
Corpus uterihuvuddelen av livmodern
Corpus albicansbindvävsärr i ovariet bestående av en degenererad corpus luteum
Corpus luteumgulkropp; bildas ur ovarialfolliklar; producerar progesteron och östrogen
Cumulus oophorusdel av ovarialfollikel; bildar en upphöjning mot antrum och innehåller en oocyt
Cytotrofoblastcelltyp i placentas ytepitel

D
Decidua basalisytligt skikt i placentas maternella del (omvandlat endometrium)
Deciduacellstora, glykogenrika celler i decidua basalis

E
Endometriumlivmoderns slemhinna

F
Fimbriaeäggledarens fingerlika utskott i infundibulum, nära ovarierna
Fundus uteridel av livmodern närmast tuba uterina

G
Germinalepitelenkelt kubiskt epitel som omger äggstock
Graafs follikelslutliga mognadsfasen för ovarialfollikel; stort antrum; cumulus oophorus; frisätter oocyten vid ovulation
Granulosacellcelltyp i ovarialfollikel; övergår efter ovulation i granulosaluteincell i corpus luteum; producerar östrogen
Granulosaluteincellendokrin celltyp i corpus luteum; producerar östrogen och progesteron

I
Infundibulumdel av äggledaren närmast dess fria ände, vid ovariet
Isthmus tuba uterinaedel av äggledaren som sammanbinder ampulla med pars uterina
Isthmus uteridel av livmodern närmast cervix


M
Multilaminär follikelutvecklingsstadium av ovarialfollikel
Myometriumlivmoderns mittersta vägglager; glatt muskulatur

O
Oocytäggcell
Oogoniumstamcell i fosterovarium; ger upphov till oocyter
Ovariumäggstock
Ovulationägglossning

P
Pars uterinadel av äggledare som är belägen inom livmoderns vägg
Perimetriumlivmoderns yttersta vägglager; bindvävsskikt
Placentamoderkaka
Placenta fetalisdel av moderkakan som hör till fostret; består av chorionplatta & chorionvilli
Placenta maternalisdel av moderkakan som hör till modern; består av endometriets decidua basalis och stratum compactum
Preovulatorisk follikelGraafs follikel; ovarialfollikel med stort antrum och cumulus oophorus
Primordialfollikeltidigt utvecklingsstadium av ovarialfollikel; enkelt platt epitel
Primärfollikelutvecklingsstadium av ovarialfollikel; kubiskt epitel
Progesteronkvinnligt hormon som produceras av granulosaluteinceller i äggstockens corpus luteum

S
Sekundärfollikelutvecklingsstadium av ovarialfollikel
Spiralartärartärtyp i livmoderns endometrium som är involverad i slemhinneavstötning under den menstruella fasen
Stratum basalisdjupt skikt av livmoderns endometrium
Stratum compactumdel av livmoderns endometrium vid decidua basalis
Stratum functionalisytligt skikt av livmoderns endometrium;
Stratum spongiosumdjupt skikt av livmoderns endometrium vid decidua basalis
Syncytietrofoblastytligt skikt i placentas ytepitel

T
Tertiärfollikelutvecklingsstadium av ovarialfollikel; antrum
Tertiärvillichorionvilli med blodkärl; alternativt tredje förgreningen av villi
Theca folliculilager som omger ovarialfollikel; organiserat lager av stromaceller, separerade från granulosaceller med ett basalmembran
Theca externayttre del av theca folliculi; innehåller spindelformade celler; cellskiktet övergår i omgivande stroma
Theca internainre del av theca folliculi; innehåller runda celler som producerar androgener
Thecaluteincellandrogenproducerande celltyp i corpus luteum; utvecklas från theca internaceller
Tuba uterinaäggledare
Tunica albugineabindvävsskikt som omger äggstock (jfr testis och penis)

U
Unilaminär follikeltidigt utvecklingsstadium av ovarialfollikel
Uteruslivmoder

V
Vaginaslida
Vena umbilicalisnavelsträngsven

Z
Zona pellucidaeosinofilt glykoproteinlager som omger oocyten
Zona vascularisäggstockens medulla; innehåller lymf- och blodkärl samt bindvävsceller

Ö
Östrogenhormon som produceras av granulosaceller och granulosaluteinceller i äggstocken

Web master: Göran Sandberg.
Detta dokument senast uppdaterat 24 juli, 2000.
Producerad av Gunilla Jacobsson, 2000.