Kvinnliga genitalia

De kvinnliga genitalia är äggstockar (ovarier), äggledare (tuba uterina), livmoder (uterus) och slida (vagina). Här kommer vi också att beskriva moderkakan (placenta).
schematisk figur över kvinnliga genitalia


Ovarium (äggstock)

I ovariet utveckas äggcellerna. En äggcell per månad mognar helt och frisätts sedan för eventuell befruktning.

Uppbyggnad:

 • Yttre del (cortex)
  - germinalepitel (enkelt kubiskt)
  - tunica albuginea (bindvävsskikt)
  - folliklar
 • Inre del (medulla)
  - zona vascularis med spindelformiga bindvävsceller, lymfkärl och rikligt med blodkärl
 • fetalt ovarium, 5x ovarium, 5x

  Follikelbildning

  stadier av follikelutveckling
  ovarium (primordialfollikel), 40x 1) primordialfollikel

  - platta follikelceller
  - oocyt
  ovarium (unilaminär primärfollikel), 40x 2) unilaminär follikel (primärfollikel)

  - enkelt lager kubiska granulosaceller
  ovarium (multilaminär primärfollikel), 10x 3) multilaminär follikel (sekundärfollikel - ibland kallad multilaminär primärfollikel)

  - zona pellucida
  - flera lager granulosaceller
  - theca folliculi interna och externa
  ovarium (sekundärfollikel), 40x 4) follikel med vätskefyllt antrum (tertiärfollikel - ibland kallad sekundärfollikel)

  - antrum
  - zona pellucida
  - flera lager granulosaceller
  - theca folliculi interna och externa
  ovarium (tertiär follikel), 10x 5) follikel med cumulus oophorus (preovulatorisk follikel; Graafs follikel)

  - corona radiata (cellager närmast oocyten)
  - cumulus oophorus (granulosaceller som bildar upphöjning in mot antrum)
  - antrum
  - zona pellucida (eosinofilt glykoproteinlager)

  - theca folliculi interna och externa
  ovarium (corpus luteum), 5x 6) corpus luteum

  granulosaluteinceller

  * dominerar
  * stora, polygonala
  * blekt eosinofila
  * producerar progesteron
  thecaluteinceller

  * mindre
  * spindelformade
  * mer intensivt färgade (mörkare)
  * producerar androgener (som senare omvandlas till östrogen av granulosaluteincellerna)
  antrumrest med koagel

  * i corpus luteums mitt
  ovarium (corpus albicans), 10x 7) corpus albicans

  - degenererad corpus luteum
  - ansamling av kollagen - "bindvävsärr"
  ovarium (atretisk follikel), 10x
  8) atretiska folliklar

  Vänster bild
  - tillbakabildad corpus luteum
  - oorganiserat utseende
  - degenererade granulosaceller

  Höger bild
  - tillbakabildad tertiärfollikel
  - degenererade follikelepitelceller


  Oocyt (äggcell)

  Äggcellen bidrar med hälften av kromosomerna till det blivande embryot. Med sina 0,2 mm i diameter är den människans (kvinnans) största cell. Dess cellkärna ligger inbäddad i ooplasma som i sin tur är omgärdad av oolemma och zona pellucida. Som ett yttre skyddande skikt finns corona radiata, bestående av ett lager granulosaceller.
  äggcell, 63x


  Tuba uterina (äggledare)

  Tuba uterina leder äggceller från ovariet ner mot uterus. Äggcellerna fångas först upp i infundibullums fimbriae och transporteras sedan via infundibulum, ampulla och isthmus till pars uterina. Veckningen av slemhinnan är kraftigast närmast ovariet och minst närmast uterus.

  Uppbyggnad:

 • Epitel utgörs av ett enkelt cylinderepitel med två celltyper:
  - cylindriska celler med kinocilier
  - sekretoriska celler
 • Lamina propria
 • Glatt muskulatur i två skikt:
  - inre cirkulärt
  - yttre longitudinellt (spiralvridet)
 • tuba uterina, 5x


  Uterus (livmoder)

  I uterus utvecklas befruktade äggceller till embryo, foster och slutligen barn. Slemhinnans egenskaper förändras i takt med menstruationscykeln. Anatomiskt är uterus uppdelad i isthmus (närmast äggledarna), fundus, corpus och cervix (livmoderhalsen).

  Det finns tre vägglager:

  Endometrium, innerst
  - stratum functionalis (stratum spongiosum och stratum compactum)

 • enkelt cylindriskt ytepitel med sekretoriska celler och cilieförande celler
 • körtlar

  - stratum basalis

  Myometrium, mitten
  - glatt muskulatur

  Perimetrium, ytterst
  - bindväv
  - stora kärl
  - på vissa delar täckt av peritoneum
 • uterus, 5x

  Endometriet under menstruationscykeln

  uterus - proliferationsfas, 10x
 • Proliferationsfas:
  - 2 – 3 mm tjockt
  - tillväxt av stroma och körtlar
  - körtelrör är korta och raka
 • uterus - sekretionsfas/sen sekretionsfas, 10x
 • Sekretionsfas:
  - 4 – 5 mm tjockt
  - vätskeansamling i stromat
  - sekretanhopning i körtelrören
  - körelrör är längre, grövre och vindlande

  Tidig fas: Endast lite sekret. Karakteristiskt är att körtelcellerna är ljusa basalt pga sekretansamling, vilket "lyfter upp" kärnan.

  Sen fas: Mer sekret som är ansamlat apikalt i cellerna och i gångarna.
 • uterus - sen sekretionsfas/menstruationsfas, 10x
 • Menstruell fas:
  - avstötning av slemhinnans stratum functionalis genom kontraktion av stratum functionalis spiralartärer

 • Vagina (slida)

  vagina, 5x Vagina utgör ett upp till 10 cm långt rör.

  Uppbyggnad:

 • Epitel
  - flerskiktat skivepitel utan förhorning
  - glykogenrikt (ljust i rutinpreparat)
  - höga bindvävspapiller, ofta med lymfocyter
  - genomgår cykliska förändringar

 • Lamina propria
  - rikligt med elastiska trådar
  - många blodkärl
  - inga körtlar
  - rikligt med vener

 • Muscularis
  - glatt muskulatur

 • Adventitia

 • Placenta (moderkaka)

  Placenta är en kontaktyta mellan moder och foster. Kvinnans blod står här i nära kontakt med fostrets för att kunna överföra nödvändiga ämnen.

  Uppbyggnad:

 • Placenta maternalis, moderns endometrieskikt
  - decidua basalis (stora eosinofila deciduaceller)

 • Placenta fetalis
  - Chorionvilli (primära, sekundära eller tertiära). Ytterst syncytietrofoblast, innanför cytotrofoblast, innerst stroma med bindväv (sekundärvilli), eventuellt med blodkärl (tertiärvillli). Cytotrofoblastlagret försvinner efter 4 månaders graviditet.
  - chorionplatta (chorionepitel med syncytietrofoblaster in mot placenta; chorionmesoderm med mesenkymal bindväv samt v. umbilicalis och aa. umbilicales; amnionepitel (enkelt kubiskt) längs placentas utsida)


 • placenta - chorion, 5x placenta - decidua, 5x  Web master: Göran Sandberg. Detta dokument senast uppdaterat 4 augusti 2006.
  Producerad av Gunilla Jacobsson Ekman, 2000-2001.