DIAGNOS VID SLE

Patienter med SLE kan uppvisa en mängd skiftande symtom och ett flertal kombinationer vad beträffar involverade organ. Detta medför att det ej finns något enskilt test som med betryggande säkerhet kan ställa diagnosen SLE. Differentialdiagnosen visar nämligen att det finns flera sjukdomar som har ungefär samma symtom som SLE.
För att med större säkerhet kunna ställa korrekt diagnos har en lista med 11 olika kriterier framställts. Om en misstänkt SLE-patient uppvisar 4 eller fler av dessa kriterier anses diagnosen SLE kunna ställas med betryggande säkerhet.


De 11 kriterierna är:
1. Rodnad i ansiktet, fjärilsexantem.
2. Discoida hudutslag, röda fläckar vilka kan medföra ärrbildning.
3. Ljuskänslighet: utslag på huden som svar på solljusexposition.
4. Sår på slemhinnor t ex i mun, näsa eller svalg.
5. Artrit: 2 eller fler svullna och ömma leder i extremiteterna.
6. Pleurit/Pericardit dvs inflammation i lungsäcken respektive i hjärtsäcken.
7. Dysfunktion i njurarna.
8. Dysfunktion i CNS, fr a i hjärnan. Kan yttra sig som t ex konvulsioner och psykoser.
9. Onormala Blodvärden: låga nivåer av röda/vita blodceller eller trombocyter.
10.Immunologisk dysfunktion.
11.Antinukleära Antikroppar (ANA). Dessa påvisas genom speciella tester.

Förutom de 11 kriterierna kan andra test vara värdefulla för att ytterligare stärka säkerheten för korrekt diagnos och samtidigt utvärdera hur omfattande organpåverkan är.
Dessa test inkluderar rutinmässig testning av blodet för att upptäcka eventuell inflammation.
Även andra tester utnyttjas såsom t ex analys av kroppsvätskor och tagning av vävnadsbiopsier.


(Åter till Systemisk Lupus Erythematosus - Innehållsförteckning)