BEHANDLINGGENERELLT

Det första läkaren måste förstå är att RA är en systemisk sjukdom med olika inledningar, stadier och sluttresultat. Huvudmålet är att minska smärta, inflammation, bevara muskel-och ledfunktionen och få tillbaka en «dräglig livsstil».

TERAPI (LÄKEMEDEL)

Icke-steroida anti-inflammatoriska medel (NSAID = non-steroidal anti-inflammatory drugs). Generellt menar man att en patient med nydiagnoticerad RA skall behandlas med anti-inflammatoriska mediciner, om inte något annat talar emot det. Den anti-inflammatoriska medicinens huvudsakliga mål är att minska smärtan och inflammation i leden. Acetylsalicylsyra (aspirin) har en lång historia i behandlingen av reumatiska tillstånd. De tydliga biverkningar som ex. gastrointestinala problem, gör att många patienter är tveksamma till behandling. P.g.a. denna biverkning har man producerat buffrande aspirin som minskar problemen. Andra biverkningar förutom gastrointestinala kan vara förlorad hörsel, speciellt hos äldre människor, problem med CNS (centrala nervsystemet) och kemiska abnormaliteter i leverns funktion. Ibuprofen är exempel på en substans med god anti-inflammatorisk effekt och utan biverkningar.


KORTIKOSTEROIDER

Många års erfarenhet har fört med sig att man har reducerat steroidens användning vid RA, då det icke botar sjukdomen eller förhindrar en progressiv leddestruktion. Steroiderna är däremot bra vid början av sjukdomen, då de minskar symptomen. Men vanligvis fortsätter man icke behandlingen över lång tid. Intraartikulära kortikosteroid-injektioner används också vid akuta och subakuta inflammatoriska synoviter vid RA.


LÅNGTIDSVERKANDE MEDICINERING

När sjukdomen icke får en positiv utveckling efter behandling med kortikosteroider eller NSAID, kompletterar man som regel med långtidsverkande medicinering. Exempel på dessa är guld, klorokin (antimalariamedicin), penicillamin, azathioprin och metotrexat och licenspreparatet CPH 82 (Reumacon). Även om dessa medel har positiv verkan över kortare perioder, är man osäker på den långvariga effekten. Guldsalter blir ofta använda, både vid injektion eller oralt, eftersom de minskar ledinflammationen, samtidigt som man tror att de ändrar den generella utveklingen till RA. Guld verkar bäst hos män som har en aktiv sjukdom som är seropositiv. Vanliga biverkningar vid guldbehandling kan vara olika typer av hudutslag, smärtsamma orala sår, leukopeni och eosinofili. Som tillägg till medicinsk behandling är det mycket viktigt att ha en rätt fysikalisk terapi som kan ge märkbara fördelar för RA-patienten. Ortopedisk kirurgi kan användas både preventivt och reparativt.


(Åter till Översikt om RA).